PANIAI DOKOUDAA MAKE EWAKODO KEITITA MANA

Published on by AGUSMOTE

PANIAI DOKOUDAA MAKE EWAKODO KEITITA MANA

 


Paniai makidokouda okeyaibugaiya aumigotogo,

 


Yagamomeekodo modokidokega buguwa yaa woda einee auwegai,
Koudamakeko yamemeeya yagamomeekodo etiko akiko bebiwayake tonepakoda nadoutou nadoutou aniki keiwokeigakei woda boke mainaineka etidokegi,
Koudamakeko yagamomeekodoko bebiwayake tonewapakoda bebigona gona tega,Yamemee kidi edoutoteidaka.

 


Yamemeekidi meipagidani-meipagidani meibeukiyoka kou unuko koutonepakoda yagamome kodoto umimakai.Abatato yagamomekodo yoka modokodoma yamemeekidi eubaine uwega,koudamakeko okai itama yamemee eubate gakoda kouyagamokodo itamakodamake yoka miyopakega,koudameko yokakidi ekako ITAIDAPODE DEIYAI TOBEPI meni koudamakeko yoka kidima toneowapakida yamo ouwega.Koutone owapakoda daputu ena oumega ki yamemeekidi meipagibeu,daputu ena meibeutikeko okeyaiya owapa taipa,bugipakoda ouwiyake okeyai ukakaiya kodoto aumiyake atoyake eikegai.

 


Koudamakeko noukai ukamapeka keitai,Bokemainai etopega kou ukame adama koda.Koumakidoko kodoko okeyai ukakaiyato umiyake toyake atike agapenako yokame kida ukame etetemanako;

 


NOUKAI KOUMAKIPEIYO KODOKO INAITO AUMAI ATOU KOUNO NAITAIKI KAIYAIGA UWETEGI.

 


Koudamakeko Ukameya etetemanako,Akiki akito enagono duwaida yagamo ubauwi etiyako yokameki dimigaga tegi; ANII UWINE MEKAMAKIYO

 


Koudamakeko makodonategano gayakeko okai ita uwegi daputu ena itama yamoumetegi,Meka makida dobiyo yoka umitateiyogoga yokaga meena akado eyake kiyokaga kida etetemanako,Koumakidaka okaikodoto umetai adamakou bokatoga etiyake okai yege umina dimito gagategi.NOUKAI MAKODO NAPATANO

 


Koudamakeko ukamekodo edouwiyake makodo bokatouyogo okaiya owakodona pogomigomiyokitouyogo,koudamakeko ukame emakitaidakodamake GAWAI GOYAKETITA.

 


K O Y A K E I T A I
Bogor 27Juni 2009
IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA - MAHASISWI NABIRE - PANIAI
( IPMANAPAN )
KOTA STUDI BOGOR JAWA BARAT
Ketua
ttd
PETRUS YAMOYE YOUW

Published on BAHASA MEE

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post